Katalog titulů

Zrod střední a východní Evropy, 2. vydání

Mezi Byzancí a Římem

Kniha představuje jednu z vrcholných prací Františka Dvorníka, českého medievalisty, byzantologa a mezinárodně proslulého badatele, který od začátku čtyřicátých let žil a publikoval v zahraničí, převážně ve Spojených státech. Tato práce vyšla poprvé v roce 1949 v Londýně pod názvem The Making of Central and Eastern Europe a autor se v ní zabývá kulturně politickým zrodem prostoru zvaného střední a východní Evropa v 10. a 11. století. Navazuje v ní na svou první velkou monografii Les Slaves, Byzance et Rome au IXe siècle (Slované, Byzanc a Řím v 9. století, Paříž 1926). Právě v raném středověku, kdy se formoval český přemyslovský a polský piastovský stát, mohla podle Dvorníka ve střední Evropě vzniknout silná slovanská mocnost, která by se stala protiváhou Němci budované říše římské. Východiskem Dvorníkova pohledu však nejsou dějiny jednotlivých (později národních) států, ale základní kulturní konstanty – Řím, Byzanc, slovanský a germánský prvek –, jež ve vzájemném napětí sehrály ústřední roli při utváření daných státně politických celků. Dvorník shromáždil a utřídil neuvěřitelné množství historického materiálu, týkajícího se církevního a politického vývoje Němců, Poláků, Čechů, Maďarů, Rusů, Bulharů a dalších národů, který nám v knize předkládá ve velkolepé syntéze. Českému čtenáři, navyklému zpravidla na etnocentrické pojímání historie, umožňuje nahlédnout vlastní dějiny v daleko širších kulturních, politických a geografických souvislostech.

František Dvorník (1893–1975) vystudoval slovanskou filologii a archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, poté pokračoval ve svém studiu v Paříži. Jako prvnímu Čechovi vůbec mu byla na Sorbonně udělena vědecká hodnost „docteur ès lettres“, později byl v Praze jmenován profesorem Teologické fakulty Univerzity Karlovy. Žil a přednášel také ve Francii, Anglii, a především ve Spojených státech, kam v roce 1948 definitivně přesídlil. Zde pracoval v proslulém Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, volně připojeném k Harvardově univerzitě. Kromě zmíněných prací patří k autorovým stěžejním dílům například Les Légendes de Constantin et de Méthode vues de Byzance (Legendy o Konstantinovi a Metodějovi z pohledu Byzance, Paříž 1933), The Slavs. Their Early History and Civilization (Slované. Jejich rané dějiny a kultura, Boston 1956) či Early Christian and Byzantine Political Philosophy. Origins and Background (Raně křesťanská a byzantská politická filozofie. Její kořeny a myšlenkové pozadí, Washington, D. C., 1966). Kromě několika česky psaných monografií, které byly vydány většinou v zahraničí, vyšla v češtině též Dvorníkova práce Byzantské misie u Slovanů (Praha 1970), která byla publikována zároveň s americkým vydáním (Byzantine Missions among the Slavs, New Brunswick 1970). V nakladatelství Prostor vyšla v roce 2001 v českém překladu jeho práce Počátky zpravodajských služeb

Autor: František Dvorník
Originální název: The Making of Central and Eastern Europe
Počet stran: 528
Rok vydání: 2008
Číslo vydání: 2.
Překladatel: Petr Slunéčko
ISBN: 978-80-7260-195-0
Vazba: vázaná